TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KHOẢN PHI THƯƠNG MẠI (QUYỀN CON NGƯỜI) TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO

Sebastien Lafrance

Public Prosecution Service of Canada

Tóm tắt

Bài viết trình bày mối liên hệ giữa vấn đề phi thương mại (quyền con người) và các điều khoản thương mại. Trong đó, tập trung đánh giá vai trò và vị trí của các quy định quyền con người trong hiệp định thương mại tự do trong bối cảnh của WTO, công pháp quốc tế, Liên minh Châu Âu, Việt Nam và Canada.

Từ khóa: Hiệp định thương mại tự do, điều khoản phi thương mại, quyền con người, WTO, EU, Việt Nam, Canada.

 

 

 Quỹ Rosa Luxemburg laf trung tâm đối thoại quốc tế, trao đổi và giáo dục về chính trị. Quỹ là một trong 6 quỹ chính trị của Đức.

Quỹ liên kết với Die Linke - đảng Cánh Tả, đảng kế thừa truyền thống của đảng Xã hội, đảng Cộng sản của Đức.